• Aston Martinlaan 18c, 3261NB Oud Beijerland

Download de algemene voorwaarden hier

Algemene voorwaarden Cool-Bizz B.V. 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cool-Bizz B.V.: Cool-Bizz, gevestigd te Oud-Beijerland, kvk-nummer: 81070055.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie door Cool-Bizz een offerte of opdrachtbevestiging is gericht dan wel met wie Cool-Bizz een overeenkomst sluit of aan wie Cool-Bizz goederen of diensten levert.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Cool-Bizz en opdrachtgever, daaronder begrepen bestellingen die via de webshop van Cool-Bizz worden geplaatst.

2.2 Deze algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van derden die voor de uitvoering van de overeenkomst door Cool-Bizz worden ingeschakeld.

2.3 De toepasselijkheid van inkoop­, leverings- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende en/of aanvul­lende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schrifte­lijk met Cool-Bizz zijn overeengekomen.

2.4 Schriftelijk overeengekomen afwijkingen of aanvul­lingen op de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden worden geacht slechts voor de (deel-)opdracht, waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvol­gende (deel-)opdracht dient afwijking of aanvulling van de onderhavige algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en tot stand komen overeenkomst

3.1 Alle door Cool-Bizz gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Cool-Bizz kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een overeenkomst tussen Cool-Bizz en opdrachtgever komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Cool-Bizz is bevestigd, dan wel doordat Cool-Bizz geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Cool-Bizz daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cool-Bizz anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Cool-Bizz niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6 Bij het aangaan van de overeenkomst is Cool-Bizz gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Cool-Bizz het recht de opdracht te weigeren.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro en exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

4.2 Cool-Bizz is niet gebonden aan in vooraf verstrekte prijslijsten genoemde prijzen. Zij is bevoegd haar prijzen na het verstrekken van dergelijke lijsten aan te passen. De prijzen zijn gebaseerd op onder andere inkoopprijzen, ompakkosten en verpakkingskosten die gelden op het moment van het doen van de aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van genoemde of andere prijsbepalende factoren sinds het doen van de offerte of aanbieding verhoogd zijn, is Cool-Bizz gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.3 Het in het vorige lid genoemde recht tot het verhogen van de prijzen, geldt ook na het sluiten van de overeenkomst, indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

4.4 Indien Cool-Bizz binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebruik maakt van het in het vorige lid genoemde recht de prijs te verhogen, is de opdrachtgever die consument is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij Cool-Bizz dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, in welk geval Cool-Bizz dit binnen 5 dagen nadat de consument opdrachtgever heeft meegedeeld de overeenkomst te willen ontbinden aan opdrachtgever meedeelt.

4.5 Indien Cool-Bizz na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebruik maakt van het in lid 3  genoemde recht de prijs te verhogen, is de opdrachtgever die consument is gerechtigd de opdracht binnen 5 dagen nadat hij van de prijsstijging kennis heeft genomen schriftelijk te annuleren als sprake is van een prijsstijging van 20% of meer, tenzij Cool-Bizz dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, in welk geval Cool-Bizz dit binnen 5 dagen nadat de consument opdrachtgever heeft meegedeeld de overeenkomst te willen ontbinden aan opdrachtgever meedeelt.

4.6 Is opdrachtgever akkoord gegaan met deelleveringen dan zijn alle extra kosten die daaruit voortvloeien voor zijn rekening.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Cool-Bizz zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.2 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd en die wijziging brengt een verhoogde prijs met zich mee, dan is Cool-Bizz gerechtigd om, alvorens zij tot uitvoering van de gewijzigde overeenkomst behoeft over te gaan, van opdrachtgever een (aanvullende) aanbetaling/zekerheid te verlangen.

5.3  Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Cool-Bizz gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Cool-Bizz op en is voor opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.

5.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Cool-Bizz een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 6 Levering en risico-overgang

6.1 Een in een offerte, aanbieding of overeenkomst genoemde levertermijn is indicatief en niet fataal.  Bij overschrijding van een dergelijke termijn dient opdrachtgever Cool-Bizz derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en dient opdrachtgever Cool-Bizz daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.2 Een termijn is alleen dan fataal als dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Is uitdrukkelijk een fatale termijn overeengekomen en blijkt dat die fatale leverdatum niet gehaald kan worden, dan wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Opdrachtgever heeft in voornoemd geval de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn (in welk geval Cool-Bizz niet in verzuim raakt) of om zijn opdracht te annuleren.

6.3 Indien Cool-Bizz gegevens behoeft van opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat opdrachtgever deze juist en volledig aan Cool-Bizz ter beschikking heeft gesteld.

6.4 Aan de leveringsplicht van Cool-Bizz is voldaan door het eenmaal aanbieden van de goederen. Levering geschiedt in beginsel door het door Cool-Bizz verzenden van de bestelde goederen aan het door opdrachtgever opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen. Het ontvangstbewijs dat door of namens opdrachtgever is ondertekend strekt tot volledig bewijs van levering.

6.5 Indien opdrachtgever nalatig is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de aflevering van de goederen dient mede te werken, zijn de goederen voor risico van opdrachtgever vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan. In geval van niet-afname komen eventuele opslagkosten en overige kosten voor rekening van opdrachtgever.

6.6 Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij opdrachtgever, zowel wat betreft de directe als de indirecte schade.

6.7 Het door Cool-Bizz geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van opdrachtgever.

 

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden voorafgaand aan levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dan geldt dat betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Cool-Bizz aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, dient plaats te vinden.

7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen jegens Cool-Bizz op te schorten of zich op verrekening te beroepen.

7.3 Indien betaling niet of niet geheel binnen de betalingstermijn is ontvangen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever daarover dan wel over het restant een wettelijke rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van volledige voldoening.

7.4 Indien tijdige en volledige betaling uitblijft is Cool-Bizz gerechtigd rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling te nemen en is opdrachtgever gehouden de daarmee gemoeide kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Cool-Bizz echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, komen, tenzij de overeenkomst is aangegaan met een consument, de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever die consument is wordt door Cool-Bizz in de gelegenheid gestelde de vordering van Cool-Bizz alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe aan opdrachtgever verzonden sommatie te voldoen, zonder dat hij de buitengerechtelijke kosten hoeft te voldoen. De opdrachtgever die niet consument is, is de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling vereist is.

7.5 Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd vanaf het moment dat opdrachtgever met betaling daarvan in verzuim is.

7.6 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

7.7 Alle door of namens opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.8 Indien opdrachtgever met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Cool-Bizz gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten. Cool-Bizz is in dat geval tevens gerechtigd om (aanvullende) zekerheid te verlangen.

7.9 Indien daartoe in redelijkheid aanleiding toe bestaat is opdrachtgever, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, verplicht op eerste verzoek van Cool-Bizz een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Cool-Bizz, blijft het geleverde eigendom van Cool-Bizz.

8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd het geleverde aan derden in eigendom over te dragen, dat te verpanden of op andere wijze te bezwaren dan wel dat voor gebruik aan derden af te staan, totdat opdrachtgever aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Cool-Bizz heeft voldaan. Door Cool-Bizz afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

8.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Cool-Bizz veilig te stellen.

8.4 Wanneer opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is Cool-Bizz gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Opdrachtgever verleent Cool-Bizz hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Cool-Bizz alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan opdrachtgever een direct opeisbare boete van

€ 200,00 per dag verbeurt.

8.5 Opdrachtgever is verplicht Cool-Bizz direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Cool-Bizz geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke, dan is hij een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van € 500,- en van € 200,- voor iedere dag dat opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, een en ander onverminderd het recht van Cool-Bizz op volledige betaling of op volledige schadevergoeding.

8.6 Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Cool-Bizz ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Cool-Bizz gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt opdrachtgever zich er tegenover Cool-Bizz bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

Artikel 9. Garantie

9.1 Behoudens een eventuele garantie van de fabrikant, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Als er door Cool-Bizz garantie wordt verleend, geldt deze voor een periode van één jaar na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Cool-Bizz verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak verstrekt wordt.

9.3 Garantie vervalt als:

– de geleverde zaken niet worden gebruikt overeenkomstig hun bestemming;

– de geleverde zaken niet worden gebruikt conform de aan opdrachtgever verstrekte specificaties en aanwijzingen;

– de geleverde zaken niet zijn geïnstalleerd/gemonteerd door erkend installateurs (te bewijzen door opdrachtgever door het overleggen van bijvoorbeeld de werkbon, de factuur of het rapport van inbedrijfstelling);

– opdrachtgever zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of door derden laat verrichten;

– opdrachtgever het geleverde op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

9.4 Indien Cool-Bizz ter voldoening van garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Cool-Bizz.

9.5 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

Artikel 10. Klachten

10.1 Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering onverwijld te controleren.

10.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na ontvangst van de geleverde zaken ter kennis van Cool-Bizz te worden gebracht en dienen indien mondeling gedaan vervolgens omgaand schriftelijk en gemotiveerd te worden bevestigd aan Cool-Bizz.

10.3 Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen binnen één week na constatering schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Cool-Bizz zijn gebracht. Voor consumenten geldt een termijn van twee maanden na ontdekking.

10.4 Opdrachtgever dient Cool-Bizz in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de klacht door Cool-Bizz juist wordt bevonden en tijdig is gereclameerd, zal Cool-Bizz de nodige tijd gegeven worden om de naar de mening van Cool-Bizz vereiste voorzieningen te treffen, dan wel tot herstel of vervanging over te gaan.

10.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Cool-Bizz, integraal voor rekening van opdrachtgever.

10.6 Klachten betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen één week na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Cool-Bizz te zijn gebracht.

10.6 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde te hebben aanvaard respectievelijk de facturen te hebben goedgekeurd. Het niet tijdig klagen leidt tot verval van alle rechten.

10.7 Klagen ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tijdig en volledig te betalen. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

10.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Cool-Bizz en de door Cool-Bizz bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. In geval van consumentenkoop is het bepaalde in dit lid niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat opdrachtgever Cool-Bizz van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Cool-Bizz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden.

11.2 Cool-Bizz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cool-Bizz is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

11.3 Indien Cool-Bizz aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cool-Bizz beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 De aansprakelijkheid van Cool-Bizz is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.5 Cool-Bizz is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) zijdens Cool-Bizz. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cool-Bizz aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Cool-Bizz toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.6 Cool-Bizz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze bepaling niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 BW.

11.7 Indien opdrachtgever niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Cool-Bizz noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Cool-Bizz verleent, kan opdrachtgever nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Cool-Bizz.

11.8 Cool-Bizz is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen opdrachtgever derhalve niet het recht geven goederen te weigeren.

11.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Cool-Bizz of haar leidinggevende ondergeschikten.

11.10 Het bepaalde in dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Cool-Bizz jegens opdrachtgever, haar werknemers en/of door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 12. Vrijwaring

12.1 Opdrachtgever vrijwaart Cool-Bizz tegen alle aanspraken ter zake van eventuele door of in verband met de geleverde zaken, dan wel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect bij derden veroorzaakte schade, hoe en in welke vorm dan ook, voor zover deze verder gaat dan de aansprakelijkheid van Cool-Bizz tegenover opdrachtgever, ingevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

12.2 Opdrachtgever vrijwaart Cool-Bizz tegen alle aanspraken van haar en derden veroorzaakt door een gebrek in een product, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van opdrachtgever of van haar ondergeschikten, waaronder begrepen het vervaardigen of aanpassen door Cool-Bizz van producten conform de instructies van opdrachtgever.

12.3 Indien Cool-Bizz door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Cool-Bizz zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Cool-Bizz, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cool-Bizz en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Cool-Bizz, die van dien aard is dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cool-Bizz gevergd kan worden. Onder overmacht valt in ieder geval: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, stroom- en computerstoringen, im- of exportbelemmeringen en (andere) overheidsmaatregelen of voorschriften.

13.2 In geval van overmacht is Cool-Bizz gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Cool-Bizz tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever gehouden is.

 

Artikel 14. Opschorting/Beëindiging overeenkomst

14.1 Cool-Bizz behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen:

  • na het sluiten van de overeenkomst Cool-Bizz ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig zal nakomen;
  • opdrachtgever verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Cool-Bizz kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • indien opdrachtgever surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
  • indien opdrachtgever enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Cool-Bizz, indien daartoe wettelijke vereist, eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
  • indien opdrachtgever een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
  • indien opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  • indien onder opdrachtgever beslag wordt gelegd

Voorts is Cool-Bizz bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cool-Bizz kan worden gevergd.

In de hiervoor genoemde gevallen is Cool-Bizz tevens bevoegd haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

14.2 Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op opdrachtgever terstond opeisbaar en is Cool-Bizz daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, daaronder begrepen die ten aanzien van gederfde winst en gemaakte kosten.

14.3 Indien Cool-Bizz tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

14.4 Indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde en/of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 15.  Vorderingen van opdrachtgever op Cool-Bizz

Vorderingen die opdrachtgever op Cool-Bizz heeft of mocht verkrijgen uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst dan wel op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid zijn niet overdraagbaar, niet vatbaar voor cessie en niet vatbaar voor verpanding. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Artikel 16. Geheimhouding en intellectuele eigendom

16.1 Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle tekeningen, specificaties, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, bedrijfsinformatie en know how (hierna: vertrouwelijke gegevens) afkomstig van Cool-Bizz, die door of bij de gevoerde onderhandeling en/of de uitvoering van de overeenkomst te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.

16.2 Het is opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Cool-Bizz verboden deze vertrouwelijke gegevens aan derden te tonen of te verstrekken, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of voor eigen gewin (buiten de uitvoering van de Overeenkomst) te (laten) gebruiken of deze door derden te laten gebruiken.

16.3 Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel verbeurt opdrachtgever aan Cool-Bizz een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,-, onverminderd het recht van Cool-Bizz op volledige/aanvullende schadevergoeding.

16.4 Indien geen overeenkomst tot stand komt dienen de door Cool-Bizz overgelegde bescheiden/vertrouwelijke gegevens binnen vijf kalenderdagen na het verzoek van Cool-Bizz door opdrachtgever te worden geretourneerd.

16.5 (Intellectuele eigendomsrechten op) tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Cool-Bizz aan opdrachtgever worden verstrekt of zijn voorgelegd, zijn/blijven eigendom van Cool-Bizz.

16.6 Voor zover partijen niet anders schriftelijk overeenkomen, komt het intellectuele en industriële eigendom van alle in het kader van de overeenkomst tot stand te brengen dan wel gebrachte werken/ideeën toe aan Cool-Bizz.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht
17.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cool-Bizz partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2 De Nederlandse rechter, rechtbank Rotterdam, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Cool-Bizz het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Energiezuinige warmtepompen en warmteboilers

Hoge gasprijzen beu?

Informeer eens bij ons voor onze energiezuinige warmtepompen en warmtepompboilers

met subsidie! Van de topmerken Fujitsu/Atlantique en Mitsubishi Electric verkopen wij alle modellen boilers, warmtepompen,

en tevens energiezuinige ventilatiesystemen.

Leveren, installeren is allemaal mogelijk bij ons!

WhatsApp chat
Verzenden via WhatsApp