• Aston Martinlaan 18c, 3261NB Oud Beijerland

Privacybeleid

Privacyverklaring

Om u goed van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld bij het leveren en/of installeren van de door u bestelde goederen, het verlenen van service en garantie en het uitvoeren van onderhoud, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Denk daarbij aan uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Cool-Bizz respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

Contactgegevens:

Cool-Bizz B.V.
Poortlaan 78
3261 PB Oud Beijerland
cool-bizz@hotmail.com
06-22898806

 

Doeleinden en rechtsgrond gegevensverwerking:

Cool-Bizz gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende rechtsgronden. Wij zetten ze voor u op een rij: 

  1. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarmee u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren en/of installeren/monteren van goederen, daaronder mede begrepen het verlenen van service en garantie en het verrichten van onderhoud.
    Indien u ons opdracht geeft worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten/geleverde goederen.
  2. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  3. Op grond van een gerechtvaardigd belang verwerken wij uw gegevens voor het onderhouden van contact met u en voor verbetering van de dienstverlening op de website.
    Op deze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers individueel te identificeren. Dit heeft tot doel om deze website te optimaliseren en meer gerichte informatie op de website te kunnen plaatsen.
    Daarnaast worden uw contactgegevens bijgehouden in ons klantsysteem om onze product- en dienstinformatie en gerichte marketingacties uit te kunnen voeren, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

Google Analytics

Cool-Bizz maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Beveiliging

Cool-Bizz beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan Sterke wachtwoorden, SSL certificaten en andere beveiligde verbindingen, IP-adres whitelist, up-to-date PHP versie, onderhouden website, back-ups. Indien u toch denkt dat uw data misbruikt zijn, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens treft u in deze verklaring aan.

Bewaartermijn

Wij bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. De door u in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de nakoming van onze wettelijke verplichtingen verstrekte gegevens worden gearchiveerd en 20 jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd

De door u enkel in het kader van marketingactiviteiten en verbetering van onze dienstverlening beschikbaar gestelde gegevens worden bewaard tot 2 jaar nadat deze voor het laatst gebruikt zijn.

Recht op inzage, rectificatie, verwijdering

Indien u uw gegevens in wenst te zien of wenst te rectificeren kunt u hier via email (cool-bizz@hotmail.com) om verzoeken.

Indien het gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw reeds verleende toestemming, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij het gebruik van uw gegevens zullen staken en uw gegevens niet meer zullen gebruiken.

Derde partijen die de gegevens ontvangen

Indien u ons een opdracht heeft verstrekt is het mogelijk dat uw gegevens tevens worden doorgegeven aan betrokkenen bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld leveranciers, fabrikanten, onderaannemers en bezorgdiensten.

 
Tevens kunnen uw gegevens worden ingezien door de ondernemingen die in opdracht van ons diensten verlenen, zoals financiële dienstverlening (bijvoorbeeld voor het verwerken van (online)betalingen), en ict-ondersteuning. Met deze bedrijven hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten waarin zij garanderen dat zij voldoen aan het beschermingsniveau van de AVG.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (………) worden  gepubliceerd.

Klachten?

Als u klachten heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u deze bij ons melden. Wij vinden graag een oplossing met u. Komen wij er niet uit? Dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Energiezuinige warmtepompen en warmteboilers

Hoge gasprijzen beu?

Informeer eens bij ons voor onze energiezuinige warmtepompen en warmtepompboilers

met subsidie! Van de topmerken Fujitsu/Atlantique en Mitsubishi Electric verkopen wij alle modellen boilers, warmtepompen,

en tevens energiezuinige ventilatiesystemen.

Leveren, installeren is allemaal mogelijk bij ons!

WhatsApp chat
Verzenden via WhatsApp